အနီးဆံုးလူ..နမ္းမွာလား

By: ေအသင္ခ်ဳိေဆြ

3D-tatoo.jpg View Gallery

၀၁။ နမ္းမွာလား
၀၂။ သီခ်င္းေလးကိုခ်စ္တာလား
၀၃။ ေနရာတိုင္းမွာ
၀၄။ ခြင့္လႊတ္ေနာ္
၀၅။ အနီးဆံုးလူ
၀၆။ စာ
၀၇။ မိေတာ့မိတယ္
၀၈။ ယံုလား
၀၉။ မယံုနိုင္ဘူး
၁၀။ ႏွစ္ေယာက္တစ္အိပ္မက္
၁၁။ ျပန္သိမ္းထားမယ္
၁၂။ လမ္းႏွစ္သြယ္
၁၃။ ေတာင္းတဲ့ဆုနဲ႔ျပည့္၀ရပါေစသား

 

 Comments